Oval halfCircle half

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is in 2010 ingesteld.  De RvT ziet toe op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij het EFP, en is klankbord voor het bestuur. Drie leden zijn vertegenwoordigers van de forensische zorginstellingen waaraan het EFP diensten levert. De voorzitter en twee leden zijn niet verbonden aan een van de forensische zorginstellingen: de voorzitter is werkzaam in de publieke sector, één lid bekleedde recent een vooraanstaande rol in het forensische veld, de ander bekleedt een onafhankelijke financiële toezicht- en adviesfunctie. De vergaderfrequentie van de RvT is viermaal per kalenderjaar.

Taken en bevoegdheden

De RvT controleert en richt zich daarbij op bestuurlijke zaken als geld en risico’s. De RvT keurt de besluiten van het bestuur van het EFP betreffende de strategie van het EFP en de financiering daarvan goed. De RvT besteedt daarom veel aandacht aan de strategie, de financiering en de jaarstukken. Dit betreft het goedkeuren van de jaarrekening, het jaarplan en de daarbij bijbehorende begroting en het jaarverslag. Deze onderwerpen komen zowel in overleggen van de RvT aan de orde als in gesprekken tussen voorzitter, een lid en de directeur van het EFP.

Leden

  • Dhr. Don Bijl, voormalig burgemeester Purmerend, voorzitter 
  • Mw. Floor van Dijk, lid Raad van Bestuur Arkin 
  • Mw. Marjan Verschuure, voorzitter Raad van Bestuur Iriszorg
  • Dhr. Edo de Vries, directeur Algemene zaken De Pompestichting
  • Dhr. Edwin Westphal, concernmanager financiën, inkoop en juridische zaken Gemeente Utrecht