Behandeling

De behandeling in een forensische zorginstelling is erop gericht het risico op recidive te verminderen en de (effecten van de) stoornis te verhelpen, dan wel de patiënt in staat te stellen die te beheersen. Daartoe beoogt de behandeling dynamische risicofactoren tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen en beschermende factoren te versterken. Op grond van periodieke evaluaties kunnen behandeldoelen worden bijgesteld en toegevoegd. Door deze mee te nemen in het behandelplan wordt deze geactualiseerd en verfijnd. Voor een succesvolle behandeling zijn een veilig en ondersteunend behandelmilieu, intrinsieke behandelmotivatie en een goede therapeutische relatie onmisbaar.

Risicomanagement

Risicomanagement speelt een belangrijke rol in de behandeling. Het houdt in dat risicoverminderende interventies worden uitgevoerd op basis van risicotaxatie in combinatie met de conclusies uit de diagnostiek. Voorbeelden van risicoverminderende interventies zijn het delictscenario, het signaleringsplan en het terugvalpreventieplan. Hiernaast zijn er verscheidene therapeutische interventies inzetbaar zoals cognitieve gedragstherapie, sociotherapie, vaktherapieën en farmacologische interventies. 

 

Meten van de voortgang in de behandeling

Routine Outcome Monitoring (ROM) is een specifieke methode van wetenschappelijke (en kwantitatieve) behandelevaluatie bij patiënten. In essentie is ROM het herhaaldelijk meten van factoren met hetzelfde meetinstrument om te kunnen constateren of er verandering is opgetreden. 

GGZ-Nederland en het Kenniscentrum Zorgverzekeraars Nederland hebben in 2010 een convenant afgesloten waarin staat dat de sector ROM moet gaan toepassen, hetgeen uiteindelijk vergelijkingen tussen instellingen mogelijk maakt. In 2014 hebben DForZo en het Forensisch Netwerk overeenstemming bereikt over het te hanteren instrumentarium voor ROM. Vanaf 1 januari 2015 is men verplicht te kiezen tussen de HoNOS, de MATE (instrument voor verslavingszorg) of de DROS (instrument voor verstandelijk beperkten).

Meer informatie over behandeling, interventies en behandelevaluatie is te vinden in het Basis Zorgprogramma.