Oval halfCircle half

Behandeling

De behandeling in een forensische zorginstelling is erop gericht het risico op recidive te verminderen en de (effecten van de) stoornis te verhelpen, dan wel de patiënt in staat te stellen die te beheersen. Daartoe beoogt de behandeling dynamische risicofactoren tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen en beschermende factoren te versterken. Op grond van periodieke evaluaties kunnen behandeldoelen worden bijgesteld en toegevoegd. Door deze mee te nemen in het behandelplan wordt deze geactualiseerd en verfijnd.

Voor een succesvolle behandeling zijn een veilig en ondersteunend behandelmilieu, intrinsieke behandelmotivatie en een goede therapeutische relatie onmisbaar.

Risicomanagement

Risicomanagement speelt een belangrijke rol in de behandeling. Het houdt in dat risicoverminderende interventies worden uitgevoerd op basis van risicotaxatie in combinatie met de conclusies uit de diagnostiek. Voorbeelden van risicoverminderende interventies zijn het delictscenario, het signaleringsplan en het terugvalpreventieplan. Hiernaast zijn er verscheidene therapeutische interventies inzetbaar zoals cognitieve gedragstherapie, sociotherapie, vaktherapieën en farmacologische interventies. 

Meer informatie over behandeling, interventies en behandelevaluatie is te vinden in het Basis Zorgprogramma.